Prijedlog plana poslovanja i programa rada studentskog centra u Zagrebu za 2012. godinu.

U Studentskom centru zaposleno je ukupno 968 djelatnika na neodređeno vrijeme, od cega je oko 700 žena i 262 muškarca, a od ukupnog broja, 50% ima srednju strucnu spremu. (7% visoka strucna sprema , a ostalih je 43 %).

Postojeća organizacijska struktura ustanovljena je 2008. godine u sklopu koje su tri temeljne djelatnosti: smještaj, prehrana i kultura i tri samostalne službe: služba zajednickih poslova, služba gospodarskih poslova i služba financijskih poslova.

Analizom glavnih djelatnosti Studentkoga centra u Zagrebu ustanovljeno je da one u ovom trenutku ne mogu pokrivati troškove koji nastaju njihovim poslovanjem.

Studentski centar u Zagrebu zbog toga u svom poslovanju ostvaruje znacajan manjak prihoda nad rashodima, koji su primarno rezultat veće jedinicne cijene koštanja usluge studentske prehrane, smještaja i kulture u odnosu na prihode koji se ostvaruju subvencijom MZOŠ-a i uplatom studenata i u posljednje tri godine smanjenih prihoda Studentskoga servisa, koji je posljedica primjene Bolonjskog procesa u visokom obrazovanju, te globalne gospodarske krize u svijetu i RH.

Plan poslovanja i Program rada za 2012.godinu temelji se na financijskim pokazateljima i poslovnim rezultatima 2010. i 2011. godine, s napomenom da se cijene studentske prehrane, smještaja i kulture nisu mijenjale od 1993.godine.

Financijski plan za 2012.godinu predviđa ukupne prihode u iznosu od 240 mil. kuna i ukupne rashode u iznosu od 240.mil. kuna.

prihodiirashodi
Prihod od 240 mil. kuna moguće je ostvariti jedino uz uvjet povećanja cijene studentskog obroka za 2,00 kune, odnosno od 16,70 na 18,70 kuna po obroku i studentskog smještaja za 100,00 kuna po krevetu mjesecno, odnosno u prosjeku sa 360,00 na 460,00 kuna po krevetu od 01.09.2012.g. i ove cijene su još uvijek najniže od svih cijena studentskih smještaja u Hrvatskoj.

PLAN PRIHODA ZA 2012. GODINU – smještaj

• Prosjecna cijena smještaja u 2011.g. = 360,00 kuna
• Stvarna cijana smještaja u 2011.g. = 522,00 kune
• Prijedlog nove cijene smještaja za 2012.g. = 460,00 kuna

Predloženi model predviđa povećanje cijene usluga smještaja od 01. 09. 2012. godine za 100,00 kuna,što znaci da mjesecno iznosi 460,00 kuna.*

– ukupni kapacitet = 7524 kreveta x prosjecna cijena smještaja za 6,5 mjeseci od 360,00 kn (7524 x 360 x 6,5 mjeseci) = 17.606.160 kuna (od 01.01.-15.07.2012.)

– ukupni kapacitet =7524 kreveta x prosjecna cijena smještaja za 4 mjeseca od 460,00 kn (7524 x 460 x 4 mjeseci) = 13.844.160 kuna (od 01.09.-31.12.2012.)

Ukupno za 2012.g. = 31.450.320,00 kn
 

PLAN PRIHODA ZA 2012. GODINU – prehrana

• Stvarna cijena koštanja obroka u 2011.g. = 20,57 kuna
• Sadašnja cijena obroka = 16,7 kuna (MZOŠ – 12,3 kuna, studenti – 4,4 kune)

Predloženi model predviđa povećanje cijene usluge prehrane od 01. 09. 2012. godine za 2,00 kn po obroku.*

– ukupan broj obroka 7,8 mil. x cijena obroka od 16,7 kuna = 130.260.000,00 kn

– od 01.09.- 31.12.2012:. broj obroka 3 mil. x 2 kn = 6.000.000,00 kn

Ukupno za 2012. = 136.260.000,00 kn

*Predloženi model može biti primijenjen tek nakon odluke Upravnog vijeća SC-a, Sveucilišta u Zagrebu, MZOŠ i Studentskog zbora o povećanju cijena usluge prehrane studenata.


PLAN ODRŽAVANJA I INVESTICIJA U DJELATNOSTI PREHRANE

Prioriteti za 2012. godinu je dovršetak zamjene svih registar blagajni na samoposlužnim linijama restorana. S obzorom na provođenje HACCP sustava i usklađivanje s istim biti će potrebne nastaviti zamjenu dotrajale opreme u svim poslovnim jedinicama koja će se vršiti prema nastaloj potrebi i raspoloživim sredstvima, kao i zamjena linije posluživanja u restoranu „Savska 25“.

U tijeku je priprema projekta izgradnje novog restorana na Agronomskom i Šumarkom fakultetu, u kojem je obveza Studentskoga centra u Zagrebu osigurati nabavu opreme u iznosu od 2.000.000 kuna.

U tijeku je također priprema za obnovu restorana na Veterinarskom fakultetu, kojem je sanitarno veterinarska i zdravstvena komisija odredila rok obnove 2 godine, kao i plan izgradnje restorana u SN „dr. Ante Starcević“.
 

PLAN UKUPNIH PRIHODA I RASHODA KULTURE U 2012. GODINE – kultura

prihodirashodikultura


Polazeći od navedenih cinjenica, te pojedinih djelatnosti Studentskog centra s aspekta prihoda i rashoda, u nastavku se daje prikaz mogućih prihoda i rashoda po djelatnostima i službama Studentkoga centra u Zagrebu:

ukupniplanprihoda

rashodi2012

Prijedlog plana prihoda i rashoda za 2012. godinu pripremljen je temeljem postojećih osnova po pojedinim djelatnostima, razini cijena usluga prehrane i smještaja, te uz sve moguće restrikcije iskazuje manjak prihoda nad rashodima.

Uvažavajući navedeno, sadašnje stanje prihoda i rashoda nije moguće uravnotežiti, te se predlaže Upravnom vijeću SC-a da se, uvažavajući ekonomsku zakonitost, donese odluka o korekciji cijena usluga prehrane i smještaja, kako bi se prihodi i rashodi doveli u ravnotežu (u iznosu od 240 mil.kn) uz uvjet da predložena korekcija cijena bude primjenjena od 01.09.2012.g.

Plan poslovanja i program rada za 2012. godinu obuhvaća tri djelatnosti i tri službe Studentskog centra u Zagrebu. Temelji se na financijskim pokazateljima i poslovnim rezultatima 2010. i 2011. godine.

Plan prihoda i rashoda za 2012. godinu u djelatnosti smještaja iskazan je na temelju povećanih cijena studentskoga smještaja za 100,00 kn, a u djelatnosti prehrane na temelju povećanja cijena studentske prehrane za 2,00 kn (ili 18,70 kuna po obroku) i to od 01.09.2012.g., za što je potrebna suglasnost Sveucilišta u Zagrebu, MZOŠ, Studentskog zbora i Upravnog vijeća SC-a.

Provjeri ovo!

AKADEMSKI SKANDAL Profesor iz Čitluka tužit će ministricu obrazovanja RH

Kako sada stvari stoje čitlučki profesor Ivo Pejdo tužit će Blaženku Divjak, odnosno Ministarstvo znanosti i obrazovanja …