Novi Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju

Ministarstvo-znanosti-obrazovanja-i-sporta1

Ministar znanosti, obrazovanja i športa, prof. drc sc. Vedran Mornar potpisao je 12. studenog 2014. godine novi Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju. U nastavku pročitajte navedeni pravilnik:

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju.

Članak 2.

Pojmovi koji se u ovom pravilniku upotrebljavaju u muškome rodu odnose se na pripadnike obaju spolova.

Članak 3.

Pravo na državnu stipendiju iz stavka 1. ovoga članka imaju redoviti studenti hrvatski državljani koji su upisani na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima i studenti s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija pod uvjetima određenim ovim pravilnikom (u daljnjem tekstu: studenti).

Članak 4.

Studenti iz članka 3. ovoga pravilnika mogu se natjecati za dodjelu državnih stipendija u sljedećim kategorijama:

1. D-1 – studenti koji su djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata, čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona;

2. E – studenti slabijega socio-ekonomskog statusa;

3. P – studenti s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija.

UVJETI ZA DODJELU DRŽAVNE STIPENDIJE

Članak 5.

(1) Za dodjelu državne stipendije mogu se natjecati studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

1) da su hrvatski državljani, što se dokazuje preslikom jedne od sljedećih javnih isprava: domovnice, rješenja o stjecanju hrvatskog državljanstva, putovnice (na stranici sa slikom) ili obje strane osobne iskaznice;

2) da imaju status redovitoga studenta na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, što se dokazuje prijavnim obrascem koji ovjerava visoko učilište.

Članak 6.

(1) Državne stipendije dodjeljuju se prema odvojenim rang-listama za svaku pojedinu kategoriju iz članka 4. ovoga pravilnika za studente koji ispunjavaju sljedeće posebne uvjete:

(2) D-1 – kategorija uz sljedeća tri uvjeta:

1) prosječni mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom, što se dokazuje potvrdom nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za prethodnu kalendarsku godinu. Za članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine, osim potvrde nadležne porezne uprave, potrebno je priložiti i potvrdu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za prethodnu kalendarsku godinu;

2) priložen dokaz o statusu djeteta poginule, umrle i nestale osobe, o statusu djeteta mirnodopskoga vojnog i civilnog invalida rata ili o statusu mirnodopskoga vojnog i civilnog invalida rata, koji izdaje nadležno tijelo državne uprave;

3) dostavljena, u sklopu obrasca za prijavu na natječaj, Izjava o članovima zajedničkog kućanstva. Pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo.

(3) E – kategorija uz sljedeća dva uvjeta:

1) da prosječni mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 65% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom, što se dokazuje potvrdom nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za prethodnu kalendarsku godinu. Za članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine, osim potvrde nadležne porezne uprave, potrebno je priložiti i potvrdu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za prethodnu kalendarsku godinu;

2) dostavljena, u sklopu obrasca za prijavu na natječaj, Izjava o članovima zajedničkog kućanstva. Pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo.

(4) P – kategorija uz sljedećih pet uvjeta:

1) dokaz o utvrđenom postojanju tjelesnog oštećenja koji izdaje nadležna ustanova za mirovinsko osiguranje;

2) upis na poslijediplomski sveučilišni studij, što se dokazuje potvrdom visokog učilišta koje provodi poslijediplomski sveučilišni studij;

3) bez zasnovanoga radnog odnosa, što se dokazuje potvrdom nadležne ustanove za zapošljavanje;

4) prosječni mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva studenta ne prelaze 100% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom, što se dokazuje potvrdom nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za prethodnu kalendarsku godinu. Za članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine, osim potvrde nadležne porezne uprave, potrebno je priložiti i potvrdu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za prethodnu kalendarsku godinu;

5) dostavljena, u sklopu obrasca za prijavu na natječaj, Izjava o članovima zajedničkog kućanstva. Pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo.

Članak 7.

(1) Na natječaj za dodjelu državne stipendije ne mogu se prijaviti studenti:

1) koji su stekli manje od 45 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini;

2) koji su na tom studijskom programu ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih akademskih godina iznosi manje od 45;

3) koji su u akademskoj godini prijave na natječaj drugi put u statusu redovitoga studenta upisali prvu godinu studija na istoj razini studija (odnosi se isključivo na studente koji su u akademskoj godini prijave na natječaj promijenili studijski program);

4) koji su dva puta mijenjali i stoga tri puta u statusu redovitoga studenta upisivali studijski program na istoj razini studija.

(2) U uvjete iz stavka 1. ovoga članka ne računaju se godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje obveza studenta.

(3) Na natječaj za dodjelu državne stipendije ne mogu se prijaviti studenti koji imaju upisano mirovanje obveza u godini u kojoj se provodi natječaj.

Članak 8.

Bodovanje za državnu stipendiju za kategoriju E – studenti slabijega socio-ekonomskog statusa provodi se na sljedeći način:

1) Za studenta koji mjesečno po članu kućanstva ima 500,00 kuna ili manje prihoda priznaje se 1 000 bodova, od 500,01 do 650,00 kuna priznaje se 900 bodova, od 650,01 do 800,00 kuna priznaje se 800 bodova, od 800,01 do 950,00 kuna priznaje se 700 bodova, od 950,01 do 1 100,00 kuna priznaje se 600 bodova, od 1 100,01 do 1 250,00 kuna priznaje se 500 bodova, od 1 250,01 do 1 400,00 kuna priznaje se 400 bodova, od 1 400,01 do 1 550,00 kuna priznaje se 300 bodova, od 1 550,01 do 1 800,00 kuna priznaje se 200 bodova, od 1 800,01 do 2 161,90 kuna priznaje se 100 bodova – kao dokaz priložiti potvrde nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za prethodnu kalendarsku godinu. Za članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine, osim potvrde nadležne porezne uprave, potrebno je priložiti i potvrdu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za prethodnu kalendarsku godinu te u sklopu obrasca za prijavu na natječaj ispuniti i potpisati Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva.

2) Za studenta koji je roditelj priznaje se po 300 bodova za svako dijete – kao dokaz priložiti presliku rodnog lista djeteta.

3) Za studenta kojem je jedan roditelj umro, nestao ili nepoznat priznaje se 300 bodova, a za studenta čija su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata priznaje se 600 bodova – kao dokaz priložiti smrtni list roditelja odnosno rodni list studenta ili potvrdu nadležnog tijela o nestaloj osobi.

4) Za studenta čija su oba roditelja nezaposlena u trenutku podnošenja prijave na natječaj priznaje se 300 bodova, a za jednoga nezaposlenog roditelja priznaje se 150 bodova bez obzira na to živi li roditelj u zajedničkom kućanstvu ili ne – kao dokaz priložiti potvrdu o nezaposlenosti koju izdaje nadležna ustanova za zapošljavanje. Studenti kojima su roditelji umirovljenici ne ostvaruju pravo na navedene bodove.

5) Za studenta koji ima brata ili sestru s teškoćama u razvoju zbog kojih nisu obuhvaćeni sustavom redovitog obrazovanja sukladno zakonu koji regulira socijalnu skrb priznaje se po 200 bodova za svakog brata ili sestru uz uvjet da žive u zajedničkom kućanstvu – kao dokaz priložiti potvrdu nadležnog tijela.

6) Za studenta koji studira izvan mjesta prebivališta priznaje se 200 bodova – kao dokaz priložiti presliku osobne iskaznice.

7) Za studenta čija je obitelj korisnik stalne pomoći za uzdržavanje sukladno zakonu koji regulira socijalnu skrb priznaje se 200 bodova uz uvjet da žive u zajedničkom kućanstvu – kao dokaz priložiti potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb.

8) Za studente koji imaju oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% priznaje se 300 bodova, a za jednog roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% priznaje se 150 bodova uz uvjet da žive u zajedničkom kućanstvu – kao dokaz priložiti rješenje nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje.

9) Za studenta kojem su brat ili sestra predškolske dobi ili u sustavu redovitoga osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja priznaje se po 150 bodova za svakog brata ili sestru uz uvjet da žive u zajedničkom kućanstvu – kao dokaz priložiti presliku rodnog lista za predškolsko dijete te potvrdu osnovne škole, srednje škole odnosno visokog učilišta.

Članak 9.

Ako dva ili više studenta ostvare isti broj bodova na temelju članka 8. ovoga pravilnika, prednost pri dodjeli državne stipendije u kategoriji E – studenti slabijega socio-ekonomskog statusa imat će studenti koji imaju niži prihod po članu kućanstva sukladno članku 8. stavku 1. točki 1. ovoga pravilnika.

Članak 10.

(1) Državne stipendije dodjeljuju se prema jedinstvenoj rang-

-listi svih studenata prijavljenih na javni natječaj za dodjelu državne stipendije koja se izrađuje za svaku pojedinu kategoriju stipendije iz članka 4. ovoga pravilnika.

(2) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta prikuplja, u svrhu utvrđivanja rang-liste studenata koji su podnijeli prijavu na natječaj za dodjelu državne stipendije, osobne podatke propisane ovim pravilnikom.

(3) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta pribavlja, na obrascima za prijavu na natječaj, od studenata kandidata za dodjelu državne stipendije privolu za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka za svrhu iz stavka 2. ovog članka te suglasnost za objavu osobnih podataka iz članka 15. stavka 2. ovoga pravilnika za svrhu osiguranja transparentnosti natječaja.

IZNOS DRŽAVNE STIPENDIJE

Članak 11.

(1) Državna stipendija isplaćuje se u najmanje devet mjesečnih obroka od najmanje 1 200,00 kuna mjesečno.

(2) Ako su za to osigurana sredstva u Državnome proračunu Republike Hrvatske, ministar može u natječaju za dodjelu državnih stipendija propisati i dodjelu većega mjesečnog iznosa stipendije i/ili dodjelu stipendija u većem broju mjesečnih obroka.

(3) Ministar u natječaju za dodjelu državnih stipendija propisuje razdoblje za koje će se dodjeljivati stipendija.

PROVEDBA NATJEČAJA ZA DODJELU DRŽAVNIH STIPENDIJA

Članak 12.

(1) Državne stipendije dodjeljuju se na temelju provedenoga javnog natječaja.

(2) Javni natječaj za dodjelu državne stipendije raspisuje ministar. Ministar u jednoj kalendarskoj godini može raspisati više od jednoga javnog natječaja.

(3) Natječaj za dodjelu državnih stipendija provodi Povjerenstvo za provedbu javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija, a koje imenuje ministar.

(4) Povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka ima minimalno sedam članova uključujući i predsjednika Povjerenstva, od kojih su minimalno tri člana predstavnici studenata i to dva predstavnika studenata sveučilišta te jedan predstavnik studenata veleučilišta i visokih škola, jedan predstavnik Rektorskoga zbora i jedan predstavnik Vijeća veleučilišta i visokih škola te dva predstavnika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Članak 13.

(1) Tekst natječaja za dodjelu državnih stipendija objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i na internetskim stranicama visokih učilišta.

(2) Student se može prijaviti na natječaj za dodjelu državne stipendije samo u jednoj od kategorija iz članka 4. ovoga pravilnika.

(3) Prijave za E i D-1 kategoriju stipendija podnose se Internetom na elektroničkom obrascu koji prijavitelj nakon ispunjavanja vlastoručno potpisuje, ispisuje, ovjerava od visokog učilišta i uz propisanu dokumentaciju poštom dostavlja Ministarstvu.

(4) Prijava za P kategoriju stipendije podnosi se na posebnom obrascu koji se preuzima s internetske stranice Ministarstva. Student je obvezan prijavni obrazac ovjeriti na visokom učilištu te ga uz propisanu dokumentaciju dostaviti poštom Ministarstvu.

(5) Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene pravodobno s potpunom dokumentacijom u propisanome roku koji je naveden u natječaju i ako su podaci u elektroničkoj prijavi identični podacima u ispisanoj prijavi.

(6) Prijave s neovjerenim obrascem, prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave koje ne budu podnesene u propisanome roku, neće se razmatrati.

(7) Dopuna dokumentacije kao prilog prijavi pristigla izvan utvrđenoga roka za podnošenje prijava, neće se razmatrati.

(8) Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.

Članak 14.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava na javni natječaj za dodjelu državnih stipendija te razmatranja svih potpunih i pravodobnih prijava, Povjerenstvo za provedbu javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija na temelju kriterija natječaja iz članka 8. ovoga pravilnika utvrđuje privremene rang-liste za svaku kategoriju državnih stipendija.

Članak 15.

(1) S ciljem osiguranja transparentnosti postupka, privremena rang-lista studenata koji su se prijavili na natječaj za državnu stipendiju, s naznakom studenata koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju, objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva.

(2) Rang-lista iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke: ime i prezime studenta, ime jednog roditelja, datum rođenja, naziv visokog učilišta, godina upisa na visoko učilište, ukupan broj ostvarenih bodova.

(3) U roku od osam dana od dana objavljivanja privremene rang-liste studenti kojima nije dodijeljena stipendija mogu podnijeti pismeni prigovor Ministarstvu.

(4) Prigovor iz stavka 3. ovoga članka neće se prihvatiti ako je do pogreške u utvrđivanju privremene rang-liste došlo zbog nevaljane prijave na natječaj, sukladno odredbama članka 13. stavaka 5. i 6. ovoga pravilnika.

(5) Povjerenstvo za provedbu javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija razmatra prigovore zaprimljene u roku te najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora predlaže ministru sljedeće liste:

– listu dobitnika za svaku kategoriju državne stipendije na temelju prihvaćenih prigovora;

– ukupnu listu i konačnu listu dobitnika za svaku kategoriju državne stipendije na temelju rezultata natječaja i prihvaćenih prigovora.

ODLUKA O DODJELI DRŽAVNE STIPENDIJE

Članak 16.

(1) Odluku o dodjeli državnih stipendija donosi ministar na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija u roku od najviše 15 dana od zaprimanja prijedloga Povjerenstva. Sastavni dio Odluke su rang-liste iz članka 15. stavka 5. ovoga pravilnika.

(2) Odluka ministra iz stavka 1. ovoga članka i rang-lista iz članka 15. stavka 5. ovoga pravilnika objavljuju se na internetskoj stranici Ministarstva.

(3) Sa svakim studentom kojem je na temelju odluke iz stavka 1. ovoga članka dodijeljena državna stipendija Ministarstvo zaključuje ugovor o dodjeli državne stipendije za godinu za koju je raspisan natječaj o dodjeljivanju državnih stipendija, a kojim se reguliraju prava i obveze Ministarstva i studenta.

Članak 17.

(1) U vrijeme sklapanja ugovora o dodjeli državne stipendije, kao i za vrijeme trajanja ugovora, student ne može primati niti jednu drugu stipendiju.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka studenti koji studiraju na visokom učilištu u inozemstvu na istoj razini studija mogu primati drugu stipendiju za razdoblje obavljanja stručne prakse i/ili sudjelovanja u programu mobilnosti i međunarodne razmjene studenata.

(3) Ako se naknadnom provjerom utvrdi da podaci iz Izjave o članovima zajedničkog kućanstva ne odgovaraju stvarnom stanju zajedničkog kućanstva studenta, tada se obustavlja isplata državne stipendije i izvršava povrat novčanih sredstava ako su ista isplaćena studentu na ime stipendije.

(4) U slučaju da se utvrdi da je u vrijeme zaključivanja i trajanja Ugovora o dodjeli državne stipendije student korisnik neke druge stipendije, studentu će se ponuditi mogućnost da uz uvjet obustave druge stipendije dobije državnu stipendiju sukladno Ugovoru o dodjeli državne stipendije.

(5) U slučaju da se utvrdi da je u vrijeme zaključivanja i trajanja Ugovora o dodjeli državne stipendije student korisnik državne stipendije Ministarstva koja je dodijeljena u prethodnim godinama, obustavit će se isplata ranije državne stipendije te će se izvršiti povrat isplaćenih sredstava za razdoblje za koje su zaprimljene dvostruke uplate.

(6) Ako se utvrdi da student uz državnu stipendiju prima neku drugu stipendiju ili za vrijeme trajanja državne stipendije dobije još neku stipendiju, a o toj okolnosti ne obavijesti Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u roku predviđenim ugovorom ili u roku od 30 dana od dana primanja druge stipendije, Ministarstvo će poslati studentu obavijest da se obustavlja isplata državne stipendije te da je obvezan vratiti do tada isplaćena sredstva.

(7) Na obavijest iz stavka 6. ovoga članka student može uputiti prigovor u roku od osam dana od dana dostave obavijesti, o kojem će odlučiti Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Članak 18.

Novčani iznos državne stipendije isplaćuje se na žiroračun korisnika stipendije.

ELEKTRONIČKI SUSTAV PRIJAVE NA NATJEČAJ

Članak 19.

(1) Za potrebe provedbe natječaja iz članka 12. ovoga pravilnika Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ustrojava elektronički sustav prijave.

(2) Informacijski sustav studentskih prava vodi osobne podatke studenata u Republici Hrvatskoj koji su potrebni za rad elektroničkoga sustava prijave na natječaj za studentske stipendije.

(3) U Informacijskome sustavu studentskih prava vode se sljedeći podaci o studentima iz članka 3. ovoga pravilnika:

1. jedinstveni matični broj akademskoga građanina

2. naziv visokog učilišta na koje je student upisan

3. vrsta studijskoga programa

4. naziv studijskoga programa

5. status studenta (redoviti ili izvanredan)

6. status obveza (aktivan ili u mirovanju)

7. datum prvoga upisa studenta na studijski program

8. akademska godina prvoga upisa studenta na studijski program

9. upis studenta u tekuću akademsku godinu

10. broj ukupno stečenih ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini, zaključno s posljednjim danom te akademske godine

11. broj ukupno stečenih ECTS bodova u tekućoj akademskoj godini, računavši od dana početka te akademske godine

12. broj ukupno stečenih ECTS bodova na studijskome programu, od trenutka prvoga upisa studijskoga programa.

(4) Visoko učilište koje evidenciju o studentima vodi u Informacijskome sustavu visokih učilišta (dalje: ISVU) podatke o studentima upisuje u taj sustav te se nakon toga podaci preuzimaju u ISSP-u.

(5) Visoko učilište koje ne vodi evidenciju o studentima u ISVU-u obvezno je podatke iz stavka 3. ovoga članka upisati u ISSP.

(6) U Informacijski sustav studentskih prava preuzimaju se sljedeći podaci o studentima iz članka 3. ovoga pravilnika iz Evidencije osobnih identifikacijskih brojeva:

1. ime i prezime studenta

2. datum rođenja

3. OIB

4. ime oca ili majke

5. spol

6. ulica i kućni broj prebivališta

7. mjesto i poštanski broj prebivališta

8. ulica i kućni broj boravišta

9. mjesto i poštanski broj boravišta

10. broj osobne iskaznice

11. datum izdavanja osobne iskaznice

12. datum do kojeg vrijedi osobna iskaznica

13. državljanstvo.

Članak 20.

(1) Visoka učilišta dužna su u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga pravilnika unijeti, na način propisan člankom 19. stavkom 4. i 5., u Informacijski sustav studentskih prava podatke navedene u članku 19. stavku 3. ovoga pravilnika.

(2) Podaci iz članka 19. stavka 6. ovoga pravilnika u Informacijski sustav studentskih prava preuzet će se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju (»Narodne novine«, broj 159/13).

(2) Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika razrješuju se povjerenstva za provedbu javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija i za dodjelu državnih stipendija, a koja su bila ustrojena sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju (»Narodne novine«, broj 159/13).

(3) Studenti korisnici državne stipendije dodijeljene na temelju Pravilnika o dodjeljivanju državnih stipendija redovitim studentima dodiplomskih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija (»Narodne novine«, broj 151/02), a koji je prestao važiti 31. prosinca 2013. godine, zadržavaju pravo na stipendiju sukladno potpisanome ugovoru.

Članak 22.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 604-01/14-01/00054

Urbroj: 533-20-14-0002

Zagreb, 12. studenoga 2014.

Ministar

prof. dr. sc. Vedran Mornar, v. r.

Provjeri ovo!

AKADEMSKI SKANDAL Profesor iz Čitluka tužit će ministricu obrazovanja RH

Kako sada stvari stoje čitlučki profesor Ivo Pejdo tužit će Blaženku Divjak, odnosno Ministarstvo znanosti i obrazovanja …