Natječaj za raspodjelu mjesta u studentskim domovima

1149049_603914212963879_440232617_n

Sukladno Odluci ministarstva, znanosti, obrazovanja i sporta raspisan je Natječaj za raspodjelu mjesta u studenskim domovima za akademsku godinu 2014./2015.

Cijeli tekst Natječaja (pdf format) možete vidjeti ovdje.

Potrebne obrasce možete preuzeti u pdf formatu:
Obrazac “A”

Obrazac “B”
Privola za objavu podataka


Studenti koji se natječu, prijavu s traženom dokumentacijom trebaju podnijetiosobno uz obvezno predočenje indeksa i studentske iskaznice (X-ice).

Studenti koji će akademske 2014./2015. godine upisati prvi puta prvu godinu studija (brucoši), prijavu s traženom dokumentacijom mogu predati osobno ili poslati poštom preporučeno (uzima se u obzir i pošta poslana na dan 28.07.2014.)(vidi Natječaj, Naputak 11.).

Prijave se podnose na adresu:

STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU
Poslovnica za smještaj
Zagreb, Savska cesta 25

radnim danom:

od 30. 06. 2014. do zaključno 28. 07. 2014. godine

u vremenu od 8:00 do 20:00 sati

Uz preslike dokumenata koji se podnose uz molbu treba donijeti originale na uvid prilikom predaje molbe.

Tiskanice molbi i uplatnica mogu se preuzeti u knjižari SC-a, Savska cesta 25. 
Obrazac „A“
Obrazac “B” i  Privola za objavu podataka (vidi Naputak 11.) mogu se preuzeti ovdje (pritiskom na navedeni obrazac) ili u knjižari SC-a, Savska cesta 25.

Rezultati natječaja biti će objavljeni do 16.08.2014. godine na oglasnoj ploči Studentskog centra i na web stranici: www.sczg.hr

Žalbe na rezultate upućuju se Povjerenstvu za žalbe Studentskog centra u Zagrebu, najkasnije 8 dana nakon objave rezultata, isključivo poštom, preporučeno na adresu:

Studentski centar  u Zagrebu
Povjerenstvo za žalbe
Zagreb, Savska cesta 25

Odluke Povjerenstva za žalbe biti će objavljene na oglasnoj ploči Poslovnice za smještaj Zagreb, Savska cesta 25 i na web stranici: www.sczg.hr

NAPUTAK (izbor točaka):

1. Studentski centar će osobne podatke studenata prikupljene ovim Natječajem koristiti u postupku elektronske obrade podataka u svrhu utvrđivanja rang liste studenata za smještaj u studentski dom.

Temeljem točke II. Odluke o Kriterijima MZOS-a, Studentski centar obvezan je, u cilju osiguranja transparentnosti postupka, na svojim oglasnim pločama i internetskim stranicama objaviti rang listu studenata koji su podnijeli prijavu na natječaj za smještaj u studentski dom s time da ista uključuje sljedeće podatke:

–       ime i prezime studenta
–       naziv visokog učilišta
–       ukupan broj stečenih ECTS bodova
–       prosjek ocjena
–       ukupno ostvaren broj bodova na natječaju na temelju uspjeha u studiju
–       ostvaren broj bodova na natječaju na temelju socijalnog statusa
–       ukupno ostvaren broj bodova na temelju kojih se studentu odobrava/ne odobrava smještaj u studentski dom
–       studentski dom u koji je student ostvario pravo useljenja

Predajom dokumentacije na natječaj smatra se da je student dao privolu za prikupljanje i obradu njegovih podataka u svrhu utvrđivanja rang liste kao i suglasnost za objavu osobnih podataka u rang listi koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Studentskog centra i web stranici Studentskog centra Zagreb.

5. Uz molbu treba obavezno priložiti i kopiju uplatnice na iznos od 100,00 kn za troškove obrade natječaja za smještaj u studentske domove.
(primatelj: Studentski centar u Zagrebu, IBAN broj računa primatelja:HR2623600001101482432, model: HR67, poziv na broj primatelja:  22597784145-3100 , opis plaćanja: troškovi obrade natječaja).

6. Molbe s nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

7. Dokumentacija se ne vraća.

8. Potvrde / uvjerenja o prebivalištu (MUP) ne smiju biti starije od šest mjeseci.

9. Adresa prebivališta sudionika natječaja treba biti ista kao i adresa brata / sestre.

10. Studenti koji će akademske godine 2014./2015. prvi puta upisati prvu godinu studija uvjerenje o upisu trebaju dostaviti u vrijeme natječaja, a oni koji će upisati u jesenskom roku potvrdu dostavljaju prilikom useljenja u studentski dom.

11. Studenti koji će akademske godine 2014./2015. prvi puta upisati prvu godinu studija, a svoju prijavu za smještaj u studentski dom šalju preporučenom poštom, a nemaju tiskanicu molbe, trebaju navesti sljedeće: OIB, JMBG, potpisanu privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka, kontakt broj tel. / mob. i e-mail adresu.

12. Studenti koji se prvi puta prijavljuju na natječaj, a imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske, dužni su predati i dokaz o hrvatskom državljanstvu.

13. Pravo na smještaj u akademskoj 2014./2015. godini nemaju:

– studenti koji neće biti upisani u akademsku godinu 2014./2015. (u statusu redovitog studenta), bez obzira na ostvareno pravo u Natječaju

– studenti preddiplomskoga, diplomskoga ili integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, te studenti kratkoga stručnog, preddiplomskog stručnog ili specijalističkoga diplomskoga stručnog studija koji su u tekućoj akademskoj godini 2013./2014., (po upisanom programu te godine), a zaključno do dana prijave na natječaj stekli manje od 18 ECTS boda (osim studenata kojima je preostala samo obveza izrade završnog rada na preddiplomskome ili stručnome studiju)

– studenti koji mijenjaju studij bez završetka studija i na drugom studiju ponovo upisuju prvu godinu ako se prijave s prosjekom ocjena iz srednje škole

– studenti koji pošalju dokumentaciju na Natječaj izvan natječajnog roka

– studenti koji u natječajnom roku ne dostave osnovnu dokumentaciju propisanu Natječajem

– redoviti studenti kojima je mjesto prebivališta u mjestu u kojem studiraju.

14. Studenti koji ostvare pravo na smještaj u studentski dom u akademskoj 2014./2015. godini dužni su do useljenja obaviti liječnički pregled kod nadležnih liječnika učilišta za preventivnu zdravstvenu zaštitu, jer u protivnom neće moći useliti u studentski dom.

15. Studenti – brucoši koji ostvare pravo na smještaj u studentski dom dužni su do useljenja izvršiti liječnički pregled kod svojih školskih liječnika nadležnih za srednju školu, jer u protivnom neće moći useliti u studentski dom.

18. Podnošenjem dokumenata na natječaj student prihvaća navedene naputke.

Studentski centar u Zagrebu provodit će postupak raspodjele mjesta u skladu s propisima općeg upravnog postupka, uključujući provjeru vjerodostojnosti isprava koja služe za utvrđivanje prava.

Provjeri ovo!

Kreće drugi ciklus programa Zaba Banking Academy

Nakon uspješno završenog prvog ciklusa, Zagrebačka banka pokreće i drugi ciklus Zaba Banking Academy – …