Natječaj za raspodjelu mjesta u studentskim domovima

1149049_603914212963879_440232617_n

Sukladno Odluci ministarstva, znanosti, obrazovanja i sporta raspisan je Natječaj za raspodjelu mjesta u studenskim domovima za akademsku godinu 2014./2015.

Cijeli tekst Natječaja (pdf format) možete vidjeti ovdje.

Potrebne obrasce možete preuzeti u pdf formatu:
Obrazac “A”

Obrazac “B”
Privola za objavu podataka


Studenti koji se natječu, prijavu s traženom dokumentacijom trebaju podnijetiosobno uz obvezno predočenje indeksa i studentske iskaznice (X-ice).

Studenti koji će akademske 2014./2015. godine upisati prvi puta prvu godinu studija (brucoši), prijavu s traženom dokumentacijom mogu predati osobno ili poslati poštom preporučeno (uzima se u obzir i pošta poslana na dan 28.07.2014.)(vidi Natječaj, Naputak 11.).

Prijave se podnose na adresu:

STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU
Poslovnica za smještaj
Zagreb, Savska cesta 25

radnim danom:

od 30. 06. 2014. do zaključno 28. 07. 2014. godine

u vremenu od 8:00 do 20:00 sati

Uz preslike dokumenata koji se podnose uz molbu treba donijeti originale na uvid prilikom predaje molbe.

Tiskanice molbi i uplatnica mogu se preuzeti u knjižari SC-a, Savska cesta 25. 
Obrazac „A“
Obrazac “B” i  Privola za objavu podataka (vidi Naputak 11.) mogu se preuzeti ovdje (pritiskom na navedeni obrazac) ili u knjižari SC-a, Savska cesta 25.

Rezultati natječaja biti će objavljeni do 16.08.2014. godine na oglasnoj ploči Studentskog centra i na web stranici: www.sczg.hr

Žalbe na rezultate upućuju se Povjerenstvu za žalbe Studentskog centra u Zagrebu, najkasnije 8 dana nakon objave rezultata, isključivo poštom, preporučeno na adresu:

Studentski centar  u Zagrebu
Povjerenstvo za žalbe
Zagreb, Savska cesta 25

Odluke Povjerenstva za žalbe biti će objavljene na oglasnoj ploči Poslovnice za smještaj Zagreb, Savska cesta 25 i na web stranici: www.sczg.hr

NAPUTAK (izbor točaka):

1. Studentski centar će osobne podatke studenata prikupljene ovim Natječajem koristiti u postupku elektronske obrade podataka u svrhu utvrđivanja rang liste studenata za smještaj u studentski dom.

Temeljem točke II. Odluke o Kriterijima MZOS-a, Studentski centar obvezan je, u cilju osiguranja transparentnosti postupka, na svojim oglasnim pločama i internetskim stranicama objaviti rang listu studenata koji su podnijeli prijavu na natječaj za smještaj u studentski dom s time da ista uključuje sljedeće podatke:

–       ime i prezime studenta
–       naziv visokog učilišta
–       ukupan broj stečenih ECTS bodova
–       prosjek ocjena
–       ukupno ostvaren broj bodova na natječaju na temelju uspjeha u studiju
–       ostvaren broj bodova na natječaju na temelju socijalnog statusa
–       ukupno ostvaren broj bodova na temelju kojih se studentu odobrava/ne odobrava smještaj u studentski dom
–       studentski dom u koji je student ostvario pravo useljenja

Predajom dokumentacije na natječaj smatra se da je student dao privolu za prikupljanje i obradu njegovih podataka u svrhu utvrđivanja rang liste kao i suglasnost za objavu osobnih podataka u rang listi koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Studentskog centra i web stranici Studentskog centra Zagreb.

5. Uz molbu treba obavezno priložiti i kopiju uplatnice na iznos od 100,00 kn za troškove obrade natječaja za smještaj u studentske domove.
(primatelj: Studentski centar u Zagrebu, IBAN broj računa primatelja:HR2623600001101482432, model: HR67, poziv na broj primatelja:  22597784145-3100 , opis plaćanja: troškovi obrade natječaja).

6. Molbe s nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

7. Dokumentacija se ne vraća.

8. Potvrde / uvjerenja o prebivalištu (MUP) ne smiju biti starije od šest mjeseci.

9. Adresa prebivališta sudionika natječaja treba biti ista kao i adresa brata / sestre.

10. Studenti koji će akademske godine 2014./2015. prvi puta upisati prvu godinu studija uvjerenje o upisu trebaju dostaviti u vrijeme natječaja, a oni koji će upisati u jesenskom roku potvrdu dostavljaju prilikom useljenja u studentski dom.

11. Studenti koji će akademske godine 2014./2015. prvi puta upisati prvu godinu studija, a svoju prijavu za smještaj u studentski dom šalju preporučenom poštom, a nemaju tiskanicu molbe, trebaju navesti sljedeće: OIB, JMBG, potpisanu privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka, kontakt broj tel. / mob. i e-mail adresu.

12. Studenti koji se prvi puta prijavljuju na natječaj, a imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske, dužni su predati i dokaz o hrvatskom državljanstvu.

13. Pravo na smještaj u akademskoj 2014./2015. godini nemaju:

– studenti koji neće biti upisani u akademsku godinu 2014./2015. (u statusu redovitog studenta), bez obzira na ostvareno pravo u Natječaju

– studenti preddiplomskoga, diplomskoga ili integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, te studenti kratkoga stručnog, preddiplomskog stručnog ili specijalističkoga diplomskoga stručnog studija koji su u tekućoj akademskoj godini 2013./2014., (po upisanom programu te godine), a zaključno do dana prijave na natječaj stekli manje od 18 ECTS boda (osim studenata kojima je preostala samo obveza izrade završnog rada na preddiplomskome ili stručnome studiju)

– studenti koji mijenjaju studij bez završetka studija i na drugom studiju ponovo upisuju prvu godinu ako se prijave s prosjekom ocjena iz srednje škole

– studenti koji pošalju dokumentaciju na Natječaj izvan natječajnog roka

– studenti koji u natječajnom roku ne dostave osnovnu dokumentaciju propisanu Natječajem

– redoviti studenti kojima je mjesto prebivališta u mjestu u kojem studiraju.

14. Studenti koji ostvare pravo na smještaj u studentski dom u akademskoj 2014./2015. godini dužni su do useljenja obaviti liječnički pregled kod nadležnih liječnika učilišta za preventivnu zdravstvenu zaštitu, jer u protivnom neće moći useliti u studentski dom.

15. Studenti – brucoši koji ostvare pravo na smještaj u studentski dom dužni su do useljenja izvršiti liječnički pregled kod svojih školskih liječnika nadležnih za srednju školu, jer u protivnom neće moći useliti u studentski dom.

18. Podnošenjem dokumenata na natječaj student prihvaća navedene naputke.

Studentski centar u Zagrebu provodit će postupak raspodjele mjesta u skladu s propisima općeg upravnog postupka, uključujući provjeru vjerodostojnosti isprava koja služe za utvrđivanje prava.

Provjeri ovo!

AKADEMSKI SKANDAL Profesor iz Čitluka tužit će ministricu obrazovanja RH

Kako sada stvari stoje čitlučki profesor Ivo Pejdo tužit će Blaženku Divjak, odnosno Ministarstvo znanosti i obrazovanja …